سامانه تبادل نقشه مابین دفاتر مهندسی و شهرداری


این نرم افزار ارتباط مابین شهرداری و دفاتر نظام مهندسی در خصوص تبادل نقشه های ساختمانی را برقرار می نماید.
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​​​
سامانه تبادل نقشه مابین دفاتر مهندسی و شهرداری