مدیریت حوزه شهردار

میثم دهقانی تفتی
مدیر
تلفن تماس: 03537252777
شرح وظایف:
تنظیم و هماهنگی برنامه ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار
- ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور.
- تنظیم و ارائه پرونده ها، گزارشات، نشریات و مکاتباتی كه شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به مراجع ذیربط.
- ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیر مجموعه شهردار.
- پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار
- بررسی، ارزیابی فنی و تخصصی، مشاوره و تصمیم سازی برای شهردار در خصوص موضوعات ارجاعی و مکاتباتی كه با امضاء شهردار صادر می شود.
- ارائه پیشنهاد در خصوص طرحها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر
- ثبت لوایح و كلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و كمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن
- تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر
- درج صورتجلسات و مذاكرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر
- انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شركت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذكور
- پیگیری اموراداری و مالی، خدمات پشتیبانی، بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش كار شورای شهر
- بررسی، ارزیابی فنی و تخصصی، مشاوره و تصمیم سازی در خصوص لوایح و موضوعات مطروحه در شورای شهر
​​​​​​​
​​​​​​​