مديريت حقوقي و قراردادها

حسن فلاح زاده ابرقوئی
مدیر
تلفن تماس: 03533133036
شرح وظایف:
​​​​​​​- بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصلاح آن
 - پاسخگویی به سوالات و استعالمات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی
 - پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حق شهرداری در مراجع مذکور
 - نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صالح شهرداری
. – طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی
 - تنقیح و بروز رسانی ضوابط و مقررات مرتبط با فعالیت واحدها و سازمانهای وابسته به شهرداری
​​​​​​​