سیدعلی مشتاقیون

سرپرست شهرداری یزد

 

 

 

 

 

آدرس محل كار:
یزد ـ میدان آزادی ـ ساختمان شهرداری مرکز

 

كدپستي :8917698639محل كار: 37250185 ـ 37252777 ـ 035


نمابر: 37250185 ـ 035