عید سعید غدیرخم

گوشه‌ای از برنامه‌های برگزار شده توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی یزد به‌مناسبت عید غدیر 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.