شهرداران سابق

 نور
 شهردار
زمان خدمت:1310
فتاحی
شهردار
زمان خدمت:
حسین بیگلر بیکی
شهردار
زمان خدمت:

1318- 1316

 

علی اکبر طهماسبی
شهردار
زمان خدمت:1319- 1318
عباس صدر
شهردار
زمان خدمت:1321- 1320
سید حسن مصطفوي نائيني
شهردار
زمان خدمت:

1324- 1321

 

سيدعلي افصح زاده
شهردار
زمان خدمت:1326- 1324
صفوت
شهردار
زمان خدمت:1327
غفار وزیری
شهردار
زمان خدمت:

1328- 1327

 

صادق  نواب
سرپرست
زمان خدمت:1326- 1324
نوائي 
شهردار
زمان خدمت:1329
دهقان
شهردار
زمان خدمت:

1330- 1329

 

ممنون
شهردار
زمان خدمت:1331
حسین مرندي
شهردار
زمان خدمت:1329
جعفرزاده
شهردار
زمان خدمت:

1334- 1332

 

عون جزايري
شهردار
زمان خدمت:1336- 1335
علی عسكري كامران
شهردار
زمان خدمت:1341- 1336
رضا سخندان
شهردار
زمان خدمت:

1341

 

حسن حق شناس
شهردار
زمان خدمت:1342
پيماني پور
شهردار
زمان خدمت:1342
سرهنگ صادق توفيق
شهردار
زمان خدمت:

1341

 

سيدابوالقاسم فاضلي
شهردار
زمان خدمت:1342
ملك منصور خواجه نوري
شهردار
زمان خدمت:1342
سیدمجيد آقايان
شهردار
زمان خدمت:

1341

 

سيدحسن شريعتي
شهردار
زمان خدمت:1342
سیدعلی اکبر مؤيد علائي
شهردار
زمان خدمت:1352- 1349
سیدزین العابدین واردي
شهردار
زمان خدمت:

1356- 1353

 

علی صادقيان
شهردار
زمان خدمت:1357-1356
تقی آقاشاهی
شهردار
زمان خدمت:1357
اسكنـدر اصلاني
شهردار
زمان خدمت:1364-1357
محمدعلي وحدتي
شهردار
زمان خدمت:1372-1365
علي اكبرفرشي
شهردار
زمان خدمت:

1375-1373

 

محمدحسن خورشيد نام
شهردار
زمان خدمت:1376-1375
سيدحسين اعلائي
شهردار
زمان خدمت:1378- 1377
محمد مهدي شرافت
شهردار
زمان خدمت:1382-1378
سيدعلي اكبر آرامون
شهردار
زمان خدمت:1384-1382
مرتضي شايـق
شهردار
زمان خدمت:

1386-1384

 

سيدعلي اكبر ميروكيلي
شهردار
زمان خدمت:1391-1386
محمدرضا عظیمی زاده
شهردار
زمان خدمت:1396- 1391
مهدی جمالی نژاد
شهردار
زمان خدمت:

1396-  1397

 

سید علی مشتاقیون
سرپرست
زمان خدمت:1397 ـ 1398
جمال الدین عزیزی بندرآبادی
شهردار
زمان خدمت:1398 1400
ابوالقاسم محی الدینی
شهردار
زمان خدمت:

1400