عملکرد

شورای اسلامی شهر و شهرداری در دوره پنجم
گزارش مالی شش ماهه دوم -سال96
گزارش مالی سال97
گزارش مالی شش ماهه اول سال1400
منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام
گزارش امین طرح سال 1401
گزارش جامع درآمد و هزینه شهرداری یزد در 6 ماهه اول سال 1401
گزارش امین طرح شش ماهه اول سال 1402