برگزاری نخستین پاراالمپیاد ورزش محلات در شهر میراث جهانی یزد

نخستین پاراالمپیاد ورزش محلات در سالن ورزشی جانباز برگزار شد.