اقدامات شهرداری یزد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در شهر جهانی یزد

اقدامات شهرداری یزد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در شهر جهانی یزد