رسم همسایگی - گذاشتن وسایل شخصی در مشاعات ممنوع

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت هشتم: گذاشتن وسایل شخصی در مشاعات ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد