گزارش تصویری مراسـم درختـکاری در بوسـتان محیـطی کویـر ( اکـوپـارک) - پویش مردمی درختی برای آینده

​​​​​​​