رسم همسایگی - ایجاد سر و صدا در محیط آپارتمان و کشیدن میز و صندلی روی زمین ممنوع

 

 

 

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت دهم: ایجاد سر و صدا در محیط آپارتمان و کشیدن میز و صندلی روی زمین ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد