هیئت مدیره  

رئیس هیئت مدیره : محمود دهقان طزرجانی

عضو هیئت مدیره : محمد حسن خورشیدنام

عضو هیئت مدیره : ابوالقاسم محی الدینی

نماینده شورا در هیئت مدیره: محسن عباسی هرفته