آمار و عملکرد 

گزارش عملکرد ۵ ماه نخست ۹۴
گزارش عملکرد کلی سازمان در سال ۹۳
گزارش عملکرد تولید و پخش آسفالت مهر وآبانماه ۹۳
تولید و پخش آسفالت ومصالح در ۶ ماه اول سال ۹۳
عملکرد سال ۹۲ قسمت ۱
عملکرد سال ۹۲ قسمت ۲
عملکرد سال ۹۲ قسمت ۳
عملکر سال ۹۲ قسمت ۴