ریاست   

مهندس امین خبیری
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد

رزومه کاری و عملکرد:

·        عناوین شغلی :

۱ –  مدیر واحد فنی و عمرانی شهرداری یزد