مزایده   

مزایده اجاره دو واحد مغازه حاجی قنبر
مزایده اجاره دو واحد مغازه بازارچه حاجی قنبر