مناقصه   

آگهی مناقصه درزگیری سطح شهر
برآورد مناقصه درزگیری سطح شهر
آگهی مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر با دستگاه بلوپچرز
برآورد مناقصه لکه گیری معابر سطح شهر با دستگاه بلوپچرز
آگهی مناقصه عمومی لکه گیری معابر شهر با دستگاه بلوپچر
آگهی مناقصه درزگیری معابر سطح شهر