چارت سازمان

مصطفی زارع زاده
سرپرست سازمان
مهدی محسنی زاده
سرپرست معاونت اداری مالی
حمید زارع
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی
تلفن داخلی : 200
غلامرضا بذرافشان
انجام امور تشکل های مردمی
احمد عظیمی فر
رییس اداره فرهنگی
تلفن داخلی : 112
محمد حسین ترکی
مسئول امور روابط عمومی
تلفن داخلی : 121
سید مصطفی حسینی مرام
مسئول دفتر رییس سازمان
تلفن داخلی :101
محمد صادق دشتی
مسئول امورتحقیق و توسعه
تلفن داخلی : 350
علی اصغر باروت کوب زاده
کارشناس فرهنگی
تلفن داخلی : 202
مجید رئیسی
کارشناس فرهنگی
تلفن داخلی : 152
بی بی زهرا حسینی
کارشناس آموزش شهروندی
تلفن داخلی : 204
حجت عابدینی
کارشناس فرهنگی
تلفن داخلی : 203
محمد خضری
مسئول اداره ورزشی
تلفن داخلی : 303
محمد مهدی رحیمی
کارشناس امور مالی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
حمیدرضا غفاری
کارشناس برنامه ریزی و توسعه فعالیتهای ورزشی
محمد رضا ربانی
معاون ورزشی
تلفن داخلی : 300
حسین رحیمی
مسئول اموال و انبار
تلفن داخلی : 305
امیر زین العابدین
کارشناس اداری
تلفن داخلی : 355
علی دره زرشکی
مسئول امور اداری
تلفن داخلی : 401
روح ا... طحان
کمک کارپرداز
تلفن داخلی : 402
علیرضا ثواچه
مسئول امور گردشگری
ابراهیم سلمانی
مسئول واحد تبلیغات
سمیه مرادی
مسئول امور بانوان
حسین محرمی
کارپرداز
حسین علی بابایی
کارشناس اجتماعی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
حسین حاتمی
رییس آموزش شهروندی
حمید رضا جعفری
کارشناس اداره اجتماعی
محمد فکر
مسئول اداره اجتماعی
مجتبی شایق
مسئول تولید محتوا
محمدحسین جنتی
مسئول تولید محتوا