مشاغل مزاحم شهری

ساماندهی مشاغل رسمی :

ساماندهی مشاغل غیر رسمی :

 

 

با کلیک بر تصویر فوق با مشاغل مزاحم شهری وقوانین شهرداری در این زمینه آشنا شوید