اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

فصل اول – کلیات

ماده ۱ – نام سازمان ، ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی است که در این اساسنامه بطور اختصار ((سازمان )) نامیده میشود و طبق مفاد و مقررات این اساسنامه اداره میشود .

تبصره – سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری میباشد پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان هی وابسته در چارچوب اختیارات قانونی است و شخصیت حقوقی مستقلی برای سازمان ایجاد نمی کند

ماده ۲ – مرکز اصلی سازمان در شهر یزد و محدوده عمل آن محدوده و حریم همان شهر است .

ماده ۳ – مدت زمان فعالیت سازمان چهار سال میباشد .حداقل شش ماه قبل از اتمام دوره فعالیت ، شهرداری میتواند در صورت نیاز به تمدید فعالیت سازمان تقاضای خود را به همراه گزارش عملکرد و برنامه اتی و صورت های مالی حسابرسی شده و تفریغ بودجه مصوب سازمان در طول زمان فعالیت ، پس از تصویب شورای اسلامی شهر به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) ارائه نماید تا زمان اعلام نتیجه ، سازمان میتواند بر اساس اساسنامه مصوب به فعالیت ادامه دهد .

 

 

فصل دوم – موضوع فعالیت سازمان

ماده ۴ – اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است :

۱.ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رویکرد انتقال ، جابجایی ، سامان بخشی ، تغییر فعالیت و نوسازی مشاغل با توجه به ویژگی های محلی و استفاده از ابزارهای تشویقی و بازدارنده موثر با همکاری اصناف واتحادیه های صنفی

۲.مدیریت ایجاد ، توسعه ،بهره برداری و نگهداری میادین مرکزی میوه وتره بارو نظارت بر عملکرد آنها با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط

۳.مدیریت ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و نگهداری از میدان ها و بازارهای ثابت و محله ای عرضه محصولات و فرآورده های کشاورزی ، دامی ، طیور و آبزیان و نظارت بر عملکرد آنها

۴. انجام وظایف دبیرخانه ساماندهی مشاغل ، صنوف و فعالیت های شهری از قبیل بر فعالیت عوامل اجرایی ، تشکیل پرونده ، رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل به نظریه شهرداری و ارجاع به کمیسیون مربوطه

۵.مدیریت تهیه و اجرای طرحهای موضوعی و موضعی ساماندهی مشاغل شهری در چارچوب طرح های جامع وتفصیلی شهری

۶.مدیریت ایجاد و توسعه تاسیسات و صنایع تبدیلی و تکمیلی لازم به منظور نگهداری ، ذخیره سازی ، درجه بندی ، بسته بندی و فرآوری یا توزیع محصولات و فرآورده های کشاورزی ، دامی ، طیور وآبزیان و نظارت بر آنها

۷. مدیریت ایجاد و بهره برداری از بازارچه های محلی موقت برای عرضه تولیدات و محصولات صاحبان مشاغل خانگی ، ساماندهی دستفروشان و فروشندگان و اهدا کنندگان کالاهای دست دوم

۸.اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل استفاده شهروندان از مهارتهای فنی وتخصصی کارگران موقت و فصلی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح

۹.ایجاد سامانه آمار ، اطلاعات و پایش مربوط به میادین و بازارهای میوه وتره بار و ارتباط با مراکز ذی ربط

۱۰.رعایت استانداردها ، ضوابط و مقررات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در حوزه فعالیت

۱۱.توسعه واستفاده از ظرفیت واقفین ، خیرین ، تشکل های تخصصی و حرفه ای ، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات ،مشارکت و یا واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها

۱۲.تعیین تکلیف و ساماندهی کشتارگاههای تحت مالکیت شهرداری براساس برنامه جامع ساماندهی بهداشتی کشتارگاه های دام کشور  وایجاد مراکز موقت عرضه بهداشتی دام در ایام و مناسبت های خاص با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط

۱۳.آموزش شهروندی و ارتقا آگاهی های عمومی در زمینه ساماندهی مشاغل شهری ، اصلاح الگوی خرید ، نگهداری و مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی و بستر سازی لازم بمنظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر

۱۴.ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی به سایر شهرداری ها ، دهیاری ها ، شهروندان ، ارگانها ، سازمانها ، نهادها ، نیروهای انتظامی در خصوص ساماندهی مشاغل و محصولات کشاورزی با اخذ تعرفه بها  تمام شده خدمات

تبصره – در اجرای ماده ۸ ضضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی ۲۰/۰۲/۱۳۹۴ ، سازمان وابسته بمنظور انجام امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، کنترل ونظارت و انجام بخشی از وظایف شهرداری که با توجه به ماهیت آن وظایف ، قابل انجام در ستاد شهرداری یا منطقه نمیباشند ، ایجد میشود . بنابراین با ایجاد سازمان وابسته پیش بینی وظایف مشابه در ستاد ، منطقه و سایر سازمانهای وابسته امکان پذیر نمی باشد

 

 

فصل سوم – شورای سازمان

ماده ۵ – اضای شورای سازمان مرکب از پنج نفر میباشد که عبارتند از

 1. شهردار به عنوان رئیس
 2. رئیس هیئت مدیره سازمان
 3. سه نفر از مدیران مجرب و با تحصیلات مرتبط در حوزه ماموریتی سازمان با انتخاب شهردار

تبصره ۱- یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا برای مدت دوسال به عنوان ناظر در جلسات شورای سازمان شرکت خواهد نمود

تبصره ۲ – تصمیمات شورای سازمان در صورتی قابل اجرااست گه یکی از موافقان مصوبات مذکور شهردار نباشد

تبصره ۳ – حضور تمامی اعضا در جلسات شورای سازمان ، حضور موظف میباشد و پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد تحت عناوین مختلف به آنان به استثنا اعضای صاحب نظر غیر شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحیه های بعدی آن ممنوع میباشد . اعضای صاحب نظر نمیتوانند مسئولیت اجرائی در سازمان یا شهرداری های ذیربطبر عهده گیرند . حق الجلسه اینگونه افراد برای هر ساعت یک شصتم حقوق و مزایای مستمر رئیس سازمان و حداکثر هر جلسه سه ساعت میباشد

ماده ۶ – وظایف شورای سازمان به شرح ذیل میباشد .

 1. بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت وبلند مدت در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه به شهرداری برای تنظیم برنامه تلفیقی
 2. بررسی و تایید بودجه ،اصلاح ،متمم ، تفریغ بودجه ، با رعایت بخشنامه بودجه شهرداری ها ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور) و ارائه آن به شهرداری برای تهیه ،اصلاح،متمم،تفریغ بودجه تلفیقی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب
 3. بررسی و تایید صورت های مالی سازمان و سایر گزارشات مالی براساس گزارش حسابرس رسمی و ارائه آن به شورای اسلامی شهر
 4. پیشنهاد حسابرس رسمی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به شورای اسلامی شهر
 5. بررسی و تایید ساختار تشکیلاتی پیشنهادی سازمان در چارچوب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۴ ابلاغی وزیر محترم کشور ، جهت ارائه به شهرداری ها به منظور طی مراحل قانونی ذیربط
 6. تایید نرخ خدمات سازمان و ارائه  آن به شورای اسلامی شهر
 7. تایید معاملات در حد نصاب معاملات عمده با رعایت قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانها ، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن و سقف مقرر در ماده ۱۸ و تبصره ذیل آن در آئین نامه مذکور
 8. تایید مصوبات هیات مدیره درخصوص افتتاح حساب در بانک ها و موسسات اعتباری مجازی و ارائه به شورای اسلامی شهر

 

 

فصل چهار – هیات مدیره :

ماده ۷ – اعضای هیات مدیره سازمان مرکب از سه نفر میباشد که عبارتند از :

۱-معاون ذیربط شهرداری با انتخاب شهردار به عنوان رئیس .

۲- رئیس سازمان به عنوان عضو و دبیر

۳-یک نفر صاحبنظر در وزه ماموریتی سازمان دارای سوابق علمی و تجربی لازم ، با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تایید شهردار ، عضو صاحبنظر نمیتواند مسئولیت اجرائی در سازمان یا شهرداری ذیربط بر عهده گیرد .

تبصره – در شهرداری هایی که سازمان وابسته بطور مستقیم زیر نظر شهردار مدیریت میشود ،رئیس هیات مدیره شهردار و در شهرداری های بالای یک میلیون نفر جمعیت ،با توجه به پیش بینی پست قائم مقام در ساختار سازمانی در آن شهرداری ها میتواند قائم مقام شهردارتعیین شود

ماده ۸ – جلسات هیات مدیره با حضور کلیه اعضا به پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیات مدیره و دعوت رئیس سازمان تشکیل میشود .تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده ۹ – وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است :

۱.بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه به سورای سازمان.

۲.بررسی بودجه و اصلاح و متمم وتفریغ بودجه سالانه تسلیمی رئیس سازمان با رعایت بخشنامه بودجه شهرداری ها ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور) و ارائه به شورای سازمان

۳.تهییه صورت های مالی سالیانه و سایر گزارشهای مالی تسلیمی رئیس سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان

۴.بررسی و اظهار نظر نسبت به ساختار تشکیلاتی سازمان متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سازمان و سایر عوامل تاثیر گذار و ارائه به شورای سازمان

۵.بررسی نرخ خدمات سازمان وارائه به شورای سازمان

۶.بررسی و اظهار نظر نسبت به اخذ وام ، تعیین نحوه هزینه استهلاک آن برای ارائه به شورای سازمان

۷.نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه اموال سازمان

۸.نظارت برحسن اداره امور سازمان

۹.بررسی درخواست افتتاح حساب در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و ارائه به شورای سازمان

تبصره – حضور اعضا هیات مدیره به استثنا عضو صاحبنظر موضوع بند ۳ ماده ۷ این اساسنامه در جلسات هیات مدیره ، حضور موظف میباشد و پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد تحت عناوین مختلف ممنوع میباشد .حق الجلسه عضو صاحبنظر برای هرساعت یک شصتم حقوق و مزایا مستمر رئیس سازمان و حداکثر هرجلسه سه ساعت میباشد

 

 

فصل پنجم – رئیس سازمان

ماده ۱۰ – رئیس سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی در رشته شغلی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ی کشور ) به تفکیک هر سازمان وابسته اعلام میکند و دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرائی مرتبط با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و با تایید و حکم شهردار منصوب میشود

ماده ۱۱- رئیس سازمان بر کلیه واحدهای سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه واموال و دارایی سازمان در چارچوب مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان و مفاد اساسنامه و مقررات قانونی بوده و دارای وظایف واختیارات ذیل میباشد :

 1. اجرای مصوبات شورای سازمان و هئیت مدیره و اقدام در اداره امور سازمان در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارایی آن.
 2. پیشنهاد ساختار سازمانی سازمان در چارچوب ضوابط تشکیلاتی  شهرداری ها به هیئت مدیره
 3. تهیه وتنظیم بودجه ، متمم واصلاح و تفریغ بودجه سالانه جهت ارائه به هئیت مدیره .
 4. تحقق اهداف شایسته گزینی ، شایسته پروری و شایسته سالاری در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات اداری واستخدامی شهرداری ها
 5. نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتی ، غیر دولتی و خصوصی و مراجع انتظامی و قضائی ، اقامه دعوا یا دفاع از حقوق سازمان
 6. امضا کلیه اسناد و اوراق مالی تعهد آور ، قبول تعهد ، ظهر نویسی ،پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، وصول مطالبات ، پرداخت دیون ، رهن گذاشتن اموال منقول وغیر منقول سازمان در برابر دیون ،اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق مسئول امور مالی سازمان یا عناوین مشابه (قائم مقام ذیحساب شهرداری ) در چارچوب آیین نامه معاملاتی شهرداری و مصوبات هیات مدیره

تبصره – در اجرای تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران ۱/۳/۱۳۷۵  و اصلاحیه های بعدی آن ، کلیه پرداختی های سازمان در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری بعمل میآید که این اسناد باید به امضای رئیس سازمان به عنوان قائم مقام شهردار در این حوزه و مسئول امور مالی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان قائم مقام ذیحساب شهرداری برسد . انتصاب مسئول امور مالی یا عناوین مشابه به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید هیات مدیره و شورای  سازمان به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد

 

 

فصل ششم – حسابرس رسمی

ماده ۱۲ – در اجرای بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور واتخاب شهرداران مصوب      ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن ، شورای سازمان مکلف است یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران    رسمی ایران را به شورای اسلامی شهر یزد پیشنهاد نموده تا پس از تایید شورای اسلامی شهر یزد به عنوان حسابرس رسمی انتخاب نماید ، براساس آیین نامه حرفه ای حسابرسان انتخاب مجدد موسسه حسابرسی مصوب شورای اسلامی شهر برای حداکثر سه سال مجاز است.

تبصره – قرارداد موسسه حسابرسی با شورای اسلامی شهر منعقد و حق الزحمه آن از محل اعتبارات آن شورا که هرسال در بودجه شهرداری پیش بینی خواهد شد ، پرداخت میشود

 

 

فصل هفتم – امور مالی سازمان

ماده ۱۳ – سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال به اتمام میرسد ولی اولین سال مالی سازمان استثنا از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود

ماده ۱۴ – هیات مدیره موظف است صورت های مالی سازمان را تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه  برای رسیدگی به حسابرس تسلیم نماید

ماده ۱۵ – صورت های مالی سازمان وتفریغ بودجه تا نیمه خرداد ماه هر سال به شورای سازمان ارسال و پس از تایید آن شورا تا پایان خرداد ماه هر سال برای تهیه صورتهای تلفیقی به شهرداری ارائه خواهد شد

ماده ۱۶ – بودجه سازمان باید حداکثر تا پایان نیمه اول آذر ماه هرسال پس از بررسی و تصویب هیات مدیره به شورای سازمان ارائه شود و شورای سازمان تا اول دی ماه ، یک نسخه از بودجه تصویبی را جهت تهیه بودجه تلفیقی و ارائه به شورای اسلامی شهر به شهرداری ارسال نماید

ماده ۱۷- کلیه درآمد های سازمان در حسابی نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز واریز خواهد شد . برداشت از حساب درآمد ها صرفا جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز افتتاح میشود صدور چک و امضای زرئیس سازمان و مسئول امور مالی یا عناوین مشابه (قائم مقام ذیحساب شهرداری ) مقدور خواهد بود

ماده ۱۸ – معاملات جزئی بر اساس ماده ۲ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۵۵و اصلاحات بعدی و تبصره ذیل آن و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها ، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن انجام خواهد شد

ماده ۱۹- در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن وقانون تسری آئین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها ، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن ، اعضای کمیسیون معاملات متوسط رئیس سازمان ، مسئول امور مالی یا عناوین مشابه (قائم مقام ذیحساب شهرداری )و معاون یا مدیر واحد درخواست کننده سازمان حسب مورد خواهند بود .

ماده ۲۰- در اجرای ماده ۱۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون اصلاح وتسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانها ، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن ، در خصوص معاملات عمده ، مزایده و حراج اعضای کمیسیون معاملات متشکل از رئیس  هیات مدیره سازمان به عنوان یکی از معاونان شهردار ، مسئول امور مالی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان جانشین مسئول امور شهرداری  ، رئیس سازمان به عنوان مسئول واحد تقاضا کننده ، مسئول امور حقوقی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان جانشین امور حقوقی شهرداری و یک نفر مامور فنی به انتخاب شهردار

تبصره – با توجه به اینکه مسئول امور مالی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان جانشین مسئول امور مالی شهرداری و مسئول امور حقوقی سازمان یا عناوین مشابه به عنوان جانشین مسئول امور حقوقی شهرداری عضو کمیسیون این ماده میباشند ، لازم است تا انتصاب این افراد به پست های یاد شده با پیشنهاد رئیس سازمان و با تایید مسئولین ذیربط بعمل آید

ماده ۲۱ – کلیه مکاتبات سازمان با امضای رئیس سازمان معتبر خواد بود

ماده ۲۲ – دخل وتصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل وتصرف در وجوه و اموال عمومی شهرداری بوده و متخلفین بر طبق مقررات و قانون مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت

 

 

فصل هشتم – سایر مقررات

ماده ۲۳ – اعضای شورای سازمان و هیات مدیره و رئیس سازمان  حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت میگیرد  بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است

ماده ۲۴ در صورتی که شهرداری ادامه فعالیت سازمان را جهت اجرای مستقیم ماموریت محوله تا قبل از پایان مدت زمان فعالیت سازمان غیر ضرور تشخیص دهد ، پیشنهاد لازم را پس از تایید شورای اسلامی شهر به وزارت کشور (سازمان شهردار ها ودهیاری ها ) ارائه نماید ، پس از تایید انحلال سازمان ، کلیه اموال ، دارایی ها ، بدهی ها ، و تعهدات سازمان به شهرداری واگذار میگردد

ماده ۲۵ – کارکنان سازمان از لحاظ امور اداری و استخدامی مشمول ضوابط و مقررات مورد عمل شهرداری ها میباشند

ماده ۲۶-بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات و تغییرات در مفاد اساسنامه با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر به تایید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) می رسد

ماده ۲۷ – موارد اشاره نشده در این اساسنامه بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری ها انجام میشود

ماده ۲۸- این اساسنامه مشتمل بر هشت فصل و ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره مورد تایید و موافقت قرار گرفته و کلیه صفحات آن ممهور و منقش به مهر برجسته سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است