اعضای شورای سازمان

اعضای شورای سازمان حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری یزد

ردیف نام نام خانوادگی سمت سمت شغلی
1  ابوالقاسم  محی الدینی  رئیس شورای سازمان  شهردار یزد
2 محمد رسول طهماسبی  عضو شورای سازمان  معاون امور زیربنائی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد
3  محمد جواد  حاجی محمد رضائی  عضو شورای سازمان -
4  مهدی  منتظرالحجه  عضو شورای سازمان -
5  محمود  دهقان طزرجانی  عضو شورای سازمان -