برنامه هفتگی اعضا

جدول حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد در کمیسیونهای داخلی ، سازمانها و مناطق شهرداری
جدول هفتگی فعالیتهای اعضای شورای اسلامی شهر یزد