«صدور مجوز دیوار گذاری دور زمین«
تعریف فرآیند
صدور مجوز دیوارگذاری در بر اصلاحی( پس از انجام عقب نشینی احتمالی)
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
1-   اسناد مالکیت، قولنامه یا نامه زمین شهری
2- اجاره نامه معتبر اوقاف در صورت وقفی بودن زمین
3-اصل شناسنامه مالک، مالکین یا وکیل قانونی
4-تقاضانامه
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز دیوارگذاری دور زمین»
ردیف
محل مراجعه
شرح فعالیت 
1
واحدساختمانی
ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری
2
بایگانی ساختمانی
اخذ یا تشکیل پرونده
3
کارشناس ساختمانی
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
4
کارشناس ساختمانی
انجام عملیات کارشناسی از محل و ثبت بررسی ها در فرم بازدید فنی( بررسی، مساحت حدود اربعه، عرض کوچه ،پیشروی مجاورین و ...)
5
کارشناس  فنی
انجام بررسی های شهرسازی و اظهار نظر شهرساز
6
واحد درآمد
محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی
7
واحد نوسازی
محاسبه و ثبت عوارض نوسازی
8
واحد خدمات شهری
اظهار نظر کارشناس خدمات شهری
9
بانک
پرداخت عوارض متعلقه
10
واحد ساختمانی
تنظیم واخذ مجوز مربوطه
11
 شهردار
تایید مجوز دیوارگذاری دور زمین
12
دبیرخانه
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی