«صدور مجوز تغییر کاربری«
تعریف فرآیند
عملیات کارشناسی که منجر به تغییر وضعیت یک بلوک از لحاظ نوع کاربری(با در نظر داشتن طرح تفضیلی )پس از تایید کمیسیون ماده 5 می گردد .
***روند تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده 5 پس از تشکیل پرونده در واحد ساختمانی و ارسال به سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس طبق فرم پیوست صورت میگیرد.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
1-   اسناد مالکیت یا قولنامه تایید شده زمین
2- قبض پرداخت هزینه کارشناسی
3-اصل  و فتوکپی شناسنامه مالک، مالکین یا وکیل قانونی وی
4-تقاضانامه
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز تغییر کاربری »
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
1
ارائه تقاضای صدور مجوز تغییر کاربری به همراه ارائه سند مالکیت
واحد فنی
2
دریافت  پرونده
بایگانی
3
درج خلاصه پرونده در فرم بازدید فنی
کارشناس نوسازی
4
انجام عملیات کارشناسی از محل ( بررسی مساحت ملک، حدود اربعه، وضعیت فعلی ملک ،نوع سند،عرض کوچه ،پیشروی ساختمانهای مجاور ،عرض کوچه،ترسیم کروکی و ...)
کارشناس فنی
5
انجام بررسی های توسعه و معابر (بررسی تعیین مسیرها،عرض گذر،ضابطه محل ،وضعیت مالکیت زمین و ...)
کارشناس
توسعه معابر
6
انجام عملیات نقشه برداری(در صورتیکه اضافه مساحت وجود داشته باشد)
کارشناس شهرسازی
 
استعلام از حقوقی و املاک(درصورت نیاز)
 
7
بازدید شهردار یا معاون از محل(در صورت نیاز )
محاسب عوارض
8
محاسبه و ثبت عوارض ساختمانی و نوسازی
 
9
پرداخت عوارض متعلقه
بانک
10
تنظیم وتایید پیش نویس مجوز  
دفتر فنی
11
ثبت در شناسنامه ساختمانی و تایید آن  
دفترفنی/ رئیس
 فنی شهردار
12
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری در دبیرخانه و تحویل مجوز به متقاضی
دبیرخانه