مصوبات شورای شهر - سال 5/1400



مصوبات شورای شهر - سال 4/1400



مصوبات شورای شهر - سال 3/1400



مصوبات شورای شهر - سال 2/1400



مصوبات شورای شهر - سال 1/1400



مصوبات شورای شهر - سال 10/1399



مصوبات شورای شهر - سال 9/1399



مصوبات شورای شهر - سال 8/1399



مصوبات شورای شهر - سال 7/1399



مصوبات شورای شهر - سال 6/1399



مصوبات شورای شهر - سال 5/1399



مصوبات شورای شهر - سال 4/1399



مصوبات شورای شهر - سال 3/1399



مصوبات شورای شهر - سال 2/1399



مصوبات شورای شهر - سال 1/1399



مصوبات شورای شهر - سال 15/1398



مصوبات شورای شهر - سال 14/1398



مصوبات شورای شهر - سال 13/1398



مصوبات شورای شهر - سال 12/1398



مصوبات شورای شهر - سال 11/1398



مصوبات شورای شهر - سال 10/1398



مصوبات شورای شهر - سال 9/1398



مصوبات شورای شهر - سال 8/1398



مصوبات شورای شهر - سال 7/1398



مصوبات شورای شهر - سال 6/1398



مصوبات شورای شهر - سال 5/1398



مصوبات شورای شهر - سال 4/1398



مصوبات شورای شهر - سال 3/1398



مصوبات شورای شهر - سال 2/1398



مصوبات شورای شهر - سال 1/1398