اعضای شورای اسلامی ندوشن

مهدی جعفری ندوشن

مسئولیت ها و وظایف

رییس شورای اسلامی شهر / دوره ششم
 
مسئول شرکت تعاونی روستایی ندوشن
مسئول پایگاه خبری ندای ندوشن

عباسعلی عسکری ندوشن

مسئولیت ها و وظایف

نایب رییس شورای اسلامی شهر ندوشن / دوره ششم
 
 
کارمند بازنشسته آموزش و پرورش
عضو ۲ دوره شورای اسلامی شهر ندوشن
عضو ۱۷سال شورای اسلامی روستای ندوشن

محمد حسین عسکری ندوشن

مسئولیت ها و وظایف

مدیر امور مالی / دوره ششم
 
 
دبیر آموزش و پرورش

شایسته عربی ندوشن

مسئولیت ها و وظایف

دبیر شورای اسلامی شهر / دوره ششم
 
دبیر آموزش و پرورش

محمد حسن جعفری ندوشن

مسئولیت ها و وظایف

سخنگوی شورای اسلامی شهر / دوره ششم

◂کارمند شهرداری شاهدیه