کلیپ – شستشوی درختان سطح شهر

کلیپ – شستشوی درختان سطح شهرتوضیحات حمید رضا رحیمدل، سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری درباره شستشوی درختان سطح شهر