حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز آرامستانها

حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز آرامستانهامناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

موضوع مناقصه: حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز آرامستانها

 

 

 

 

  1. مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 900.000.000 می­باشد كه مي­تواند به صورت واريز به حساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: 12 (دوازده) ماه

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 300،000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 1400/7/10 لغايت 1400/7/25 می­باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1400/7/25  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 روز دو شنبه مورخ 1400/7/26 در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح   مي گردد.

محل انجام كار: يزد- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 3-36258000- 035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

برای دریافت اسناد 2 کلیک کنید.