گام بلند شهرداری یزد برای تحقق شهر الکترونیک

گام بلند شهرداری یزد برای تحقق شهر الکترونیک
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل مهندس میروکیلی شهردار یزد درگفتگویی تمام همت شهرداری درسال نوآوری وشکوفایی راتسهیل درروند ارائه خدمات به شهروندان دانست وخاطرنشان کردحرکت به سوی شهرداری الکترونیک ازعمده ترین اهداف شهرداری یزد است که این امکان رابه شهروندان می دهد تابه طور دقیق وقابل اطمینان، اکثر نیازهای خود را درتمام اوقات شبانه روز مرتفع نمایند.
وی بابر شمردن دقت وامنیت به عنوان شاخصه های برتری شهرداری الکترونیک از اجرای اتوماسیون اداری ومالی درمناطق وسازمانهای شهرداری واتوماسیون جامع شهرسازی درمنطقه یک شهرداری خبرداد.
شهردار یزد همچنین درادامه این روند، ر اه اندازی سامانه اعلام اطلاعات املاک درمنطقه یک شهرداری رایادآور شد که از طریق آن وبامراجعه به سایت اینترنتی سازمان فاوا شهرداری یزد به آدرسwww.favayazd.ir می توان برروی هرملکی که کد نوسازی آن راوارد نمائیم اطلاعات ملکی آن از قبیل میزان مساحت، عرصه ،اعیان، تعداد طبقات، واحد، آدرس، پلاک ثبتی، کدپستی و... رابه دست آوریم.
مهندس میروکیلی باتأکید براین مطلب که به دست آوردن اطلاعات املاک از این سامانه مشروط به وارد کردن کد نوسازی می باشد امنیت اطلاعات موجود راقابل اطمینان دانست.
وی خاطرنشان کرد اجرای اتوماسیون جامع شهرسازی وسامانه اعلام اطلاعات املاک به صورت آزمایشی درمنطقه یک اجرا شده که پس از طی این مرحله درسایر مناطق نیز به اجرا درخواهد آمد.          
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.