پاشیدن شن و نمک توسط شهرداری در معابر شهر

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :