معاون عمران

معاون عمران
                                       
محمّد رسول طهماسبی                                    
كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
وظائف:
-بررسي وتعيين خط مشي برنامه هاي كلي بمنظور تهيه طرحهاي شهرسازي وفني باتوجه به احتياجات فعلي واتي شهر.
-نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني خاص و زيربنايي.
-مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني وايمني وساير كميسيون هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات و تصميمات متخذه در كميسيونهاي مذكور
-نظارت برحسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم ازكوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت.
-برنامه ريزي و تهيه وتدوين ضوابط امور عمراني و ابلاغ به مناطق
-كنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار
-برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.