صدور سه ابلاغ در شهرداری یزد

صدور سه ابلاغ در شهرداری یزد

با صدور ابلاغهای جداگانه ای در شهرداری یزد آقایان سید علیرضا انتظار قائم به عنوان مسئول شهرک مشاغل مزاحم شهری، علی اکبر دهقان به عنوان مسئول امور مالی ناحیه آزادشهر و عباس ملائی پور به سمت مسئول واحد عمران ناحیه آزادشهر منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد محمدرضا عظیمی زاده با صدور ابلاغی سید علیرضا انتظار قائم را به عنوان مسئول شهرک مشاغل مزاحم شهری منصوب کرد.

شهردار یزد در این ابلاغ تحقق اهداف پیش بینی شده و کاربری های مربوطه، ساماندهی وضع موجود و تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی را از مهمترین وظایفی  برشمرده که باید برای شهرک مذکور جامعه عمل پوشانده شود.

همچنین در راستای فراهم نمودن تشکیل ناحیه آزادشهر، معاون اداری و مالی شهرداری یزد طی ابلاغ های جداگانه ای آقایان علی اکبر دهقان را به سمت مسئول امور مالی ناحیه و عباس ملائی پور را به عنوان مسئول واحد عمران ناحیه منصوب نمود.

 

آدرس کوتاه :