رئيس اداره نظارت بر پيمانها

رئيس اداره نظارت بر پيمانها

محمد علمدار
كارشناس عمران
 
وظايف:
-تهيه و تنظيم آئين نامه ها ومقررات وضوابط مربوط به مسائل شهرسازي وپيشنهاد استانداردهاي مختلف درامور شهرسازي.   
-ارائه پيشنهاد درخصوص نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده وحريم شهرازجمله تعيين طبقات وارتفاع ونمايازي وكيفيت ساختمانها براساس نقشه جامع ومنطقه بندي آن بارعايت ضوابط ومعيارهاي مصوب.
-بررسي تخلفات شهرسازي مهندسين ناظر ساختمانها كه از طرف مناطق شهرداري اعلام ميگردد.
-اقدام به تشكيل كميسيونها ي لازم وذيصلاح بمنظور رسيدگي به نقشه هاي ساختماني.
-رسيدگي وصدور گواهي پايانكار ساختمان باتوجه به مقررات مربوطه ورعايت مفاد پروانه ساختماني.
-رسيدگي به شكايات مربوط به صدور پروانه ساختمان باتوجه به طرحهاي تفصيلي وجامع.
-حفظ ونگهداري كليه سوابق وپرونده هاي مربوط به پروانه هاي ساختماني.
-بايگاني ونگهداري كليه نقشه هاي تهيه شده بارعايت اصول صحيح علمي وچاپ نقشه ها بميزان مورد نياز.
-انجام ساير امور مشابه ودستوراتي كه ازطرف مافوق درحدود وظايف ارجاع ميگردد.
آدرس کوتاه :