راه اندازي پورتال شهرداريهاي اشكذرو نير از سوي شهرداري يزد

راه اندازي پورتال شهرداريهاي اشكذرو نير از سوي شهرداري يزد
به گزارش روابط عموميواموربين الملل شهرداري يزد سازمان فاوا شهرداري يزد پورتال شهرداريهاي اشكذر ونير راباهدف اطلاع رسانيعملكردي آن شهرداريها راه اندازي كرد.

گفتني است پورتال شهرداري هاي اشكذر با آدرسwww.ashkezar.ir   ونير با آدرس www.nir.ir قابل دسترسي   مي باشد.

شايانذكراست پيشازاين نيز سازمان فاواشهرداري يزد 13 پورتال رابرايديگر شهرداريهاي استان راه اندازي كرده است.

آدرس کوتاه :