دومین اجرای حکم تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در سال جدید، از سوی منطقه سه شهرداری یزد


آدرس کوتاه :