جلوگیری از انجام حفاریهای غیر مجاز

جلوگیری از انجام حفاریهای غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد درسه ماهه اول سالجاری اداره اجرائیات شهرداری 95 مورد از حفاریهای غیرمجاز راتعطیل کرد.

درهمین راستا 17 مورد رفع خطر دیوار وگودو15 مورد تخریب پلهای غیرمجاز برروی فضای سبز باغچه ها نیز از سوی این اداره به انجام رسیده است.

گفتنی است تنظیم صورتجلسه تخلفات ساختمانی،تعطیل نمودن گودبرداری های غیرمجاز ، جمع آوری ابزار کار متخلفین ساختمانی واعزام به انبار ، جمع آوری مصالح ناشی از سد معبرو... ازجمله فعالیتهای این اداره محسوب می شود.

خاطرنشان می شود شهروندان عزیز بامشاهده هرگونه سد معبر باشماره تلفن 6300500 اداره اجرائیات شهرداری رامطلع نمایند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.