توزيع يك جرعه نور درماه نور

توزيع يك جرعه نور درماه نور
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان از سوي سازمان فرهنگي تفريحي 2000 بسته فرهنگي « يك جرعه نور» شامل: يك لوح فشرده حاوي 30 سخنراني، كتابچه دعاهاي ماه مبارك رمضان، كارت بازي قرآني بشير، برگه مسابقه بهار دل و... درسازمانها وواحدهاي شهرداري يزد وادارات استان توزيع گرديد.
خاطرنشان مي شود تهيه اين بسته درحدود 35 ميليون ريال هزينه دربرداشته است.
                                                                        «روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :