تلاش وموفقيت پاشنه آشيل امنيت شغلي در شهرداري يزد

تلاش وموفقيت پاشنه آشيل امنيت شغلي در شهرداري يزد

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد مهندس ميروكيلي دراين جلسه خطاب به مديران شهرداري گفت: ماضامن تصدي پست ها نيستيم اما به شرط تلاش وموفقيت امنيت شغلي دربالاترين سطح خوددرشهرداري برقرار است.

وي با تأكيد بربرنامه ريزي دركارها ودرنظرگرفتن نيازهاي درآمدي درخصوص كسب درآمد سالجاري شهرداري سفارش نمود.

شهردار يزد بااشاره به اهميت شوراي برنامه ريزي وهماهنگي اموراجرايي شهرداري يزد هدف از تشكيل اين شورا رامطرح نمودن مشكلات خرد وكلان شهر درهر زمينه اي از سوي مديران دانست.

وي خاطرنشان كرد مديران بايد مردم رادرجريان كارهاي شهرداري قراردهند ومشكلات رابه آنها بگويند.

مهندس ميروكيلي سفارش نمود درجهت تحقق اهداف پيش بيني شده  بيشترتلاش  كنيم وبه صورت مضاعف همديگر راياري رسانيم.

شهرداريزد دراين جلسه اظهارداشت: به فعاليتهاي كلان بپردازيم وازروزمرگيها پرهيزكنيم.

وي همچنين همياري وهمكاري همه مديران شهرداري رادرجهت برداشتن بارسنگين شهرداري خواستار شد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.