بررسي وپايش دستگاههاي گاز سي ان جي نصب شده درخودروهاي تاکسي

بررسي وپايش دستگاههاي گاز سي ان جي نصب شده درخودروهاي تاکسي

مخزن ذخيره گاز سي ان جي، شيرمخزن لوله واتصالات گازی خودروهاي دوگانه سوز وگازسوز، براساس استانداردملي 9426 درناوگان تاکسيراني يزد بررسی و کنترل شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداری یزد برابر مکاتبات انجام گرفته ازطرف اداره کل استاندارد يزد پيرامون اجراي طرح بازرسي از خودروهاي عمومي گاز سوز ودوگانه سوز براساس استاندارد يزد پيرامون اجراي طرح بازرسي از خودروهاي عمومي گاز سوز ودوگانه سوز براساس استاندارد ملي شماره 9426 باموضوع مخازن گاز- بازرسي نصب وبازسنجي کيفيت مخازن فشارزيادنصب شده روي خودروها به منظور ذخيره گازطبيعي از پنجم فروردين ماه امسال درناوگان تاکسيراني شهر يزد آغارشد.

 براين اساس تيم فني از مهندسان وکارشناسان متخصص اداره کل استاندارد يزد با استقرار درمحل ترمينال مسافربري غدير، راه آهن وسازمان تاکسيراني درخصوص اجراي طرح اقدام نمودند.

درحاشيه اجراي اين طرح مديرعامل سازمان تاکسيراني اظهارداشت: باوجود گذشت چندسال از آغازنهضت گازسوز سازي خودروها درايران واقدامات گسترده اي که دراين زمينه انجام گرفته، بازرسي ادواري از اين خودروها به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير تقريبا مغفول مانده است.

حسین صالحیان بابيان اهمیت کنترل کیفیت خودروهای گاز سوز در حفظ ایمنی جامعه اظهارداشت: طبعاً کنترل وضعيت اين حجم از خودروهاي گازسوز که براساس استاندارد مي بايست هرسه سال، يک بارجهت ارزيابي وبازسنجي کيفيت مخازن، مورد بازرسي قرارگيرندکاري عظيم ودشوار می باشد .

شايان ذکراینکه درطول اجراي طرح کنترل سیستم گاز خودروها، دکتر جعفرپور سرپرست اتحاديه تاکسيرانيهاي سراسرکشور و اعضاي هيات مديره سازمان نیز از نحوه عملکرد وچگونگي اجراي طرح بازديد نموده اند.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.