انتخاب مشاورتهيه طرح مجموعه كارخانه جنوب يزد


 

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي تا مورخ 25/12/93 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت  13 روز سه شنبه  مورخ 26/12/93 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10:30صبح روز چهارشنبه   مورخ 27/12/93 در دفتر معاونت اداري و مالي شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار : شهر يزد                      

 محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ  شهرداري مركز ـ  امور قراردادها  ویا از طریق سایت شهرداری یزد (www.yazd.ir)

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد     000/100 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت 

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد فراخوان  مندرج است .

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به آدرس سایت شهرداری( yazd.ir) فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

اسناد مناقصه

فایل مناقصه

آدرس کوتاه :