امرا... سیف الدینی ـ مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز چهارشنبه نهم خرداد ماه 97

امرا... سیف الدینی ـ مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز چهارشنبه نهم خرداد ماه 97