آمار حریق و حوادث در هفته دوم اردیبهشت ماه

آمار حریق و حوادث در هفته دوم اردیبهشت ماه

حریق

27

حادثه

36

جمع

63

 
آدرس کوتاه :