• سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

اجرای فاز سوم احداث پارک در فاز3 خلدبرین

اجرای فاز سوم احداث پارک در فاز3 خلدبرین

مناقصه گزار : سازمان آرامستانهای شهرداری یزد

موضوع مناقصه: اجرای فاز سوم احداث پارک در فاز3 خلدبرین 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 190،000،000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه 3،794،278،505 ریال( مي­باشد که می­تواند به صورت واريز بحساب 10/4722446/1 بانک رسالت بنام سازمان مدیریت آرامستان شهرداری يزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي­نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد امضاء، فاقد سپرده،  سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي ، پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد :   5 (پنج) ماه

محل دریافت اسناد :  تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، سازمان آرامستانها نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قیمت و زمان فروش اسناد : مبلغ خرید اسناد 500،000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 96/6/1 لغایت 96/6/15 می باشد. متقاضیان         می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف)  قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات:  متقاضیان می­توانند تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه 96/6/15  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/6/16 ، در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

محل انجام كار: يزد- سازمان آرامستانهای شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 2-36258000-035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده­هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان آرامستانها در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي­باشد.

 

نوبت اول :  1396/6/1                  نوبت دوم:  1396/6/8

اسناد مناقصه

 

 

آدرس کوتاه :