اجرای سامانه PMS درشهرداری یزد

اجرای سامانه PMS درشهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد باتکمیل سیستم PMS شهرداری یزد بررسی کلیه خرابیهای موجود درمعابر شهر، تشکیل شناسنامه کیفیت وارزیابی، نمره بندی ورده بندی معابر به انجام می رسد.

این طرح که درحدود 500 میلیون ریال هزینه دربردارد با معرفی موقعیت، مشخصات ومختصات معابر شهری کمک شایانی به شهرداری درمدیریت معابر می نماید.

گفتنی است PMS که مخفف pavement management system))می باشد این امکان رابه شهرداریها می دهد که کیفیت روسازی معابر رابه مراتب افزایش ،      وهزینه های صرف شده برای تعمیرات رابه شدت کاهش دهند، تخصیص منابع و    بودجه ها راعلمی وعادلانه نمایند، سرعت ودقت بیشتری درامور جاری شهری ایجاد کنند وبااستفاده از GIS تحلیل های پیچیده وکاربردی بیشتری رابه دست آورند.

خاطرنشان می شود باتکمیل سیستم PMSواستفاده از GPSواینترنت دراین طرح برای صدور مجوزهای حفاری وانشعاب، دیگر نیاز به حضور درمحل نیست.

شایان ذکر است درحال حاضراز PMSشهرداری یزد فقط جهت صدور مجوز حفاری وانشعاب استفاده می شود.
آدرس کوتاه :