نصب بنر دستورالعمل سازمان حمل و نقل در زمینه اقدامات پیشگیرانه سلامت در پایانه های تاکسی و اتوبوس