نشست صمیمانه تنی چند از بهره برداران بخش خصوصی با رئیس سازمان حمل و نقل در خصوص حل معضلات این بخش؛

 نشست صمیمانه تنی چند از بهره برداران بخش خصوصی با محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در خصوص چاره اندیشی حل معضلات و مشکلات این بخش
 
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸