مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از تبلیغات شیشه عقب و بدنه اتوبوس

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات شیشه عقب و دو طرف عقب اتوبوس (لچکی) 80 دستگاه اتوبوس و تبلیغات تمام بدنه 10 دستگاه اتوبوس سازمان به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل و ملاحظه قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  26/01/1400 در سه پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی ، پاکت ب : کپی اسناد و مدارک و مجوزات کانون برابر اصل شده ( پروانه ارشاد) ، پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت (فرم پیشنهاد قیمت ، پیش نویس قرارداد و ضمائم که تمام صفحات مهر و امضاء شده است) به حراست سازمان واقع در سازمان حمل و نقل بار و مسافر تسلیم و رسید دریافت نمایند.

الف ) مشخصات

ردیف

شرح

قیمت پایه کارشناسی سالیانه (ریال)

مجموع قیمت پایه کارشناسی سالیانه (ریال)

1

تبلیغات شیشه عقب و دوطرف عقب اتوبوس (لچکی) 80 دستگاه اتوبوس سازمان

 

000/200/707/2

 

 

000/200/787/3 ريال

2

تبلیغات تمام بدنه 10 دستگاه اتوبوس

 

000/000/080/1

 

 

ب ) شرایط مزایده

1-     پیشنهاد دهندگان می بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ 000/000/200 ريال ضمانت شرکت در مزایده اعم از ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا فیش بانکی واریز نقدی مبلغ ضمانت که به حساب سپرده 2001135875 بانک تجارت در وجه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز گردیده را ارائه نمایند .

2-     سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد و افراد مذکور حق هیچگونه اعتراضی را در هیچ مرجعی نخواهند داشت .

3-     مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال می باشد . متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را دراین خصوص نخواهند داشت.

4-     سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

5-     به پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد ضمانت نامه معتبر و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-      برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نتایج ( به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است سازمان در زمان عقد قرارداد تضمین کافی در جهت وصول کل وجوه قرارداد را دریافت خواهد نمود .

7-     شرایط پیش بینی نشده هنگام عقد قرارداد اضافه می گردد .

8-     هزینه درج آگهی ، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد .

9-     مالیات بر ارزش افزوده به عهده بهره بردار بوده که هنگام عقد قرارداد به قیمت اعلامی از سوی کانون تبلیغاتی اضافه میگردد .

10- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان (pos فروشگاهی) اقدام نمایند .

11- دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26/01/1400 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 28/01/1400 با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد .

12- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب پمپ گاز CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 233 تماس حاصل نمایید .

 

 

   اینجانب .............................................................. فرزند ........................ به شماره ملی ................................................ و تلفن ................................. مدیر کانون تبلیغات .................................................................. با آگاهی کامل از موضوع مزایده و با روئیت و مطالعه دقیق اسناد مربوطه ، ضمن بازدید موضوع مزایده و بررسی جامع و قبول تمامی شرایط مزایده ، آمادگی خود را اعلام و متعهد میگردم تمامی موارد مذکور در این فرم و اسناد مزایده را به طور کامل اجرا نمایم . در غیر اینصورت سازمان مجاز به ضبط سپرده و درج نام اینجانب در لیست سیاه خواهد بود و بدینوسیله اظهارات خود را با امضاء در ذیل تمامی صفحات اسناد تائید مینمایم و نرخ پیشنهادی خود را با توجه به قیمت پایه مزایده به شرح جدول ذیل اعلام مینمایم .

 

                                                                                                                                        مهر و امضاء