دیدار جمال الدین عزیزی شهردار یزد به اتفاق رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد از بازارچه خیریه چشمان منتظر در یزد؛

به گزارش روابط عمومیسازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در روز پنجشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، جمال الدین عزیزی شهردار، تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از بازارچه خیریه چشمان منتظر در در گذر فرهنگ و هنر یزد دیدن نمودند.