دستورالعمل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در راستای طرح فاصله گذاری فیزیکی و الزامات سلامت در ناوگان حمل و نقل عمومی