تعمیر و آماده سازی کولر اتوبوسهای ناوگان جهت راه اندازی

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از آماده سازی و تعمیر کولر اتوبوس های ناوگان جهت راه اندازی خبر داد.
محمد رضا شفیعی در خصوصی جایگزینی و کولردار نمودن سایر اتوبوسها افزود: تاکنون ۲۱ دستگاه از ۵۰ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ کولر دار با استاندارد یورو۴ توسط بخش خصوصی جایگزین اتوبوسهای ۳۵۵ فرسوده گردیده و امیدواریم تا ابتدای تابستان امسال با اقدام مشابه بقیه بهره برداران نیز تمامی اتوبوسهای مسیر شهر یزد مجهز به سیستم سرمایشی گردیده تا شهروندان #شهرمیراثجهانی بتوانند با آرامش خاطر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.